Algemene voorwaarden

Ben at Work

Flamingostraat 9

4021 EZ, Maurik

NEDERLAND

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen op webshop.benatwork.eu op alle overeenkomsten die worden gesloten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Indien een opdrachtgever aan ons gegevens verstrekt, mogen wij uitgaan van de juistheid van deze gegevens en zullen wij de aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn (Flamingostraat 9, Maurik). De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief transportkosten.

2.4. De in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, gewicht, capaciteit, prestatie of resultaat gelden slechts als indicatie.


ARTIKEL 3: LEVERTIJD

3.1. De levertijd wordt door ons bij benadering vastgesteld.

3.2. Bij de vaststelling van de levertijd gaan wij er vanuit dat we de opdracht kunnen uitvoeren onder de omstandigheden die ons op dat moment bekend zijn.

3.3. De levertijd gaat pas in wanneer alle noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn, een eventuele overeengekomen betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

3.4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die ons bekend waren bij vaststelling van de levertijd, kunnen wij de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de leveringen niet in onze planning kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

3.5. Als er sprake is van bijbestellingen wordt de levertijd verlengd met de tijd nodig om de bijbestelling te verrichten.


3.6. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

3.7. Wanneer bestelde artikelen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen maximaal één maand voor zijn risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Ben at Work is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
 

a ] Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b ] Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c ] Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d ] Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
e ] Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
f ] Enige andere van buiten afkomende oorzaak.


4.2. Ben at Work zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

ARTIKEL 5: ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT

5.1. Wij hebben het recht de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, als wij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten onze invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.

5.2. Onder omstandigheden die niet door ons te verwachten waren en die buiten onze invloedssfeer liggen (overmacht) worden onder andere verstaan: de omstandigheid dat leveranciers niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal, uitval van internet, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

5.3. Wij zijn niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan drie maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

 

ARTIKEL 6: RECLAMATIES

6.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij ons heeft gereclameerd. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de levering ons wijst op gebreken dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

6.2. Ben at Work dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

6.3. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

6.4. Indien reclame naar het oordeel van Ben at Work c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde artikelen, of de geleverde artikelen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

ARTIKEL 7: GARANTIE

7.1. Voor alle artikelen en materialen die Ben at Work niet zelf vervaardigt verleent deze nooit meer garantie dan door zijn leverancier wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde artikelen.

ARTIKEL 8: RETENTIERECHT

Wanneer Ben at Work goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is deze gerechtigd de goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zijn besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Ben at Work heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

 

ARTIKEL 9: RETOUREN/RUILEN

9.1. Zendingen die retour komen moeten van tevoren bij ons worden gemeld.

9.2. Bij de vervanging/ruilen van artikelen zijn de oorspronkelijk geleverde onderdelen ons eigendom.

9.3 Om het retour gezonden artikel te kunnen crediteren moet het artikel in originele staat, in de originele verpakking en geheel onbeschadigd zijn.

 

ARTIKEL 10: BETALING

10.1. Betaling dient direct en volledig te geschieden na de indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na betaling worden de goederen verzonden of overhandigd.

10.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
 

A. bij bezorging vooraf per bank (overschrijving)
B. bij afhalen contant of vooraf overgemaakt

 

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT

Op alle door Ben at Work gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.